برگزاری کلاس آموزشی

آشنایی با سلاح و مهارت های تیراندازی درجه سه توسط انجمن تیراندازی کارگران برگزار گردید ،
این دوره  به مدرسی استاد خدابنده لو و جمعی از پرسنل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکت داشتند ، در مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۸ در سالن کبکانیان برگزار گردید و به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا گردید.