دوره داوری

اولین دوره آموزشی داوری در سال ۱۴۰۰ ،دوره داوری درجه دو رشته اهداف پروازی تیراندازی و در استادیوم آزادی انجام پذیرفت.

این دوره با حضور شانزده داور خانم و آقا در سایت تیراندازی آزادی با مدرسی استاد شریفی نیا و مدیر دوره بهرام حسینی رییس انجمن تیراندازی کارگران تهران و ناظر دوره نیز آقای نوروزیان و به همت فدراسیون کارگری و تیراندازی و با رعایت پروتکل بهداشتی به مدت سه روز برگزار گردید .