برگزاری هفتمین دوره مسابقات تیراندازی کارگران استان تهران

نتایج مسابقات

انفرادی بانوان تپانچه

مقام اول: زهره پیروی 176 امتیاز حریق نور پارس

مقام دوم: صدیقه یوسفی 175 امتیاز حریق نور پارس

مقام سوم: لیلی باشی 167 امتیاز مترو

انفرادی بانوان تفنگ

مقام اول: نرگس صائمیان 175 امتیاز حریق نور پارس

مقام دوم: یاسمن سپهوندیان 174 امتیاز حریق نور پارس

مقام سوم: فائزه ظهیری 172 امتیاز مجلس شورای اسلامی

انفرادی آقایان تپانچه

مقام اول: مهدی مزینانی 180 شرکت نفت

مقام دوم: داوود خسروداد  179 گوشتیران

مقام سوم: محمد پوری 172 پارس خودرو

انفرادی آقایان تفنگ

مقام اول: بهنام غفاری 174 پارس خودرو

مقام دوم: محمد حسن نژاد 174 دخانیات

مقام سوم: داوود انوری زاده 172 دخانیات

تیمی بانوان

مقام اول: شرکت حریق نور پارس

مقام دوم: ایران خودرو

مقام سوم: سایپا

تیمی آقایان

مقام اول: دخانیات

مقام دوم: پارس خودرو

مقام سوم: ایران خودرو