بزرگترین مسابقه تیراندازی کارگران با حضور سه هزار نفر برگزار شد