برگزاری پنجمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کارگران استان تهران