حضور وزیر محترم ورزش دکتر سجادی در فینال مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی