برگزاری اولین دوره مسابقه تیراندازی تفنگ ۱۰ متر جهت اصحاب رسانه