نخستین سالن استاندارد تیراندازی کارگران در شرکت محور سازان افتتاح شد